Urbanizmus a výstavba 13. december 2017

Hlavná stanica: Bezbariérový prístup na nástupištia, bezpečnostná služba i mreža na bezdomovcov. Čo všetko sa ešte mení?


Železnice SR predstavili aktuálny stav rekonštrukčných prác. Ich cieľom má byť zvýšenie komfortu, bezpečnosti a dodržiavania platnej legislatívy pre pohyb aj telesne postihnutých cestujúcich.

Priestor bývalej reštaurácie v historickej časti hlavnej budovy opraví firma SP Plus s.r.o. Trnava, ktorá už začala s jej rekonštrukciou.

Ukončenie prác je naplánované na jún 2018 v celkovej zmluvnej cene 825.560,- EUR bez DPH. Projektantom stavby je H&W INVEST s.r.o. Bratislava.

Začína sa postupne s búracími prácami a murovacími prácami.

Rekonštrukcia vnútorných priestorov zahŕňa vybudovanie novej prípojky napätia, úpravu rozvodov, ústredné vykurovanie, výmenu dlažby a obkladov, nátery a maľby.

Ďalej pribudne informačný systém, rozhlasové zariadenie, elektrický zabezpečovací systém. Obnova zahŕňa aj stolárske, klampiarske a tesárske práce, či výmenu poškodených výplní okien a dverí.

Bývalá reštaurácia

ŽSR informovali, že rekonštrukciou nevyužívaných priestorov bývalej reštaurácie sa vytvoria priestory pre cestujúcu verejnosť.

Urobí sa technická predpríprava pre prípadné dočasné umiestnenie osobných pokladní a zabezpečí sa čiastočné zväčšenie poddimenzovanej plochy odchodovej haly.

„Vytvorenie nových a rozšírenie existujúcich priestorov a s tým súvisiacich služieb zvýši kultúru a komfort cestujúcej verejnosti v ŽST Bratislava hlavná stanica,“ tvrdia ŽSR.

Obnova sa robí za plnej prevádzky hlavnej stanice, vyžiada si však uzatvorenie parkoviska pred budovou vládneho salónika.

Je to kvôli pohybu nákladných áut, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zaparkovaných osobných áut.

Bezbariérový prístup na nástupištia

ŽSR podpísali koncom júna 2017 zmluvu so spoločnosťou Metri s.r.o. Bratislava, ktorá zrekonštruuje bývalý služobný podchod určený pre prepravu batožín a vytvorí prístupy pre imobilných cestujúcich, matky s kočíkmi či cestujúcich s veľkou a ťažkou batožinou na všetky nástupištia.

Celková zmluvná cena po výberovom konaní je 1 468 000 € bez DPH a je hradená z vlastných zdrojov ŽSR.

Od 19. júla 2017 sa robili prípravné práce k tejto rekonštrukcii, časť sanácie – vyčistenie, vyznačenie prác, robila sa koordinačná projektová dokumentácia a technologický postup sanácie podchodu a výťahových šachiet a zabezpečovali sa legislatívne ohlasovacie povoľovacie konania.

Keďže železničná hlavná stanica v Bratislave nemá v súčasnosti zabezpečený plnohodnotný prístup cestujúcej verejnosti s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a cestujúcich s ťažkou batožinou bezbariérovo na nástupištia č. 2 až 5.

V snahe zosúladiť tento nepriaznivý stav s platnými zákonmi, normami a predpismi pre pohyb imobilných ŽSR rekonštruujú jestvujúci služobný podchod a existujúce nákladné výťahy na nástupištiach č. 1 až 4 a vybudujú nový výťah na nástupišti č. 5.

Prístup imobilných cestujúcich bude tak zabezpečený zo staničnej haly bezbariérovým prístupom na 1. nástupište, odtiaľ výťahom do podzemia do prístupovej chodby, ktorá v úrovni pod koľajiskom zabezpečuje prístup ku výťahom vedúcim ku ostatným nástupištiam železničnej stanice.

Navrhované výťahy budú samoobslužné, vybavené všetkými potrebnými prvkami pre pohyb a ovládanie osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Imobilní cestujúci: 40 minút pred odchodom vlaku

Prednosta ŽST Pavol Országh informoval o zmenách, ktoré sa v súvislosti s rekonštrukciou služobného podchodu a služobných výťahov dotknú imobilných cestujúcich.

,,Od dnešného dňa (12.12.) sa imobilní cestujúci po schválení cesty zo strany dopravcu musia dostaviť na železničnú stanicu najmenej 40 minút pred odchodom vlaku a určení zamestnanci ŽSR zabezpečia jeho presun k vlaku cez úrovňové služobné prechody.“

Po príchode od vlakov, pri ktorých je predpoklad, že budú obmedzovať pohyb cez úrovňový prechod na žilinskej strane, bude prístupová pomoc (presun z nástupišťa č. 2–5 na nástupište č. 1) zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa, čo znamená predĺženie času presunu o cca 15 až 20 min.

Príslušné organizácie, spolky a občianske združenia zdravotne postihnutých boli o uvedenej zmene informované.

ŽSR si všetkých dotknutých na základe vyššie uvedeného dovoľujú poprosiť o trpezlivosť a pochopenie so zavedením týchto dočasných opatrení a tiež o dodržiavanie uvedených časov.

Súkromná bezpečnostná služba

Od šiesteho decembra 2017 začali na hlavnej stanici i staniciach Vinohrady, Nové Mesto a Petržalka, pôsobiť dve dvojčlenné hliadky súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá bola vybratá na základe súťaže.

Podľa názoru ŽSR, už za prvých pár hodín ich pôsobenia v priestoroch týchto staníc došlo k výraznej zmenu k lepšiemu.

Podľa ŽSR sa im darí vykázať bezdomovcov, asociálov a neprispôsobivé osoby z priestorov ŽSR, tým sa výrazne obmedzil zápach, neporiadok, znečisťovanie stanice, ale aj neslušné správanie a obťažovanie cestujúcich i samotných zamestnancov stanice či externých firiem.

,,Bratislava je štvrtým mestom v rámci Slovenska (po Košiciach, Poprade a Žiline), kde v záujme zachovania poriadku a bezpečnosti na staniciach ŽSR, okrem spolupráce s políciou, využívajú aj služby súkromnej bezpečnostnej služby,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Zmluva je uzatvorená na obdobie 24 mesiacov v celkovom objeme 294 000 EUR bez DPH, pričom jednotková cena na hodinu je 7,80 EUR bez DPH.

Hliadky budú pôsobiť 20 hodín denne od 4.30 do 00.30 hod. Od apríla do októbra to bude jedna hliadka.

Mreža proti bezdomovcom

Nateraz poslednou novinkou, ktorú ŽSR na hlavnej stanici, ktorá pribudla v uplynulých dňoch, je vybudovanie spúšťacej bezpečnostnej mreže z prvého nástupišťa do priestorov hlavnej stanice.

Mreža má zamedziť, aby v čase, kedy je železničná stanica zatvorená (v nočných hodinách od polnoci do 4. hodiny ráno, kedy sem neprichádzajú ani neodchádzajú žiadne osobné vlaky), nemohli priestory obsadiť a znečisťovať bezdomovci.

(žsr, red)

Foto: ŽSR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter