Urbanizmus a výstavba 3. február 2020

Drevená konštrukcia pod NKP Most SNP je stále v konaní. Dokedy?


(Petržalka/Bratislavský kuriér, rl ) – Vzhľadom na to, že Most SNP je národnou kultúrnou pamiatkou, sme sa nedávno informovali, ako je to s drevenou konštrukciou pod Mostom SNP, ktorá sa stala predmetom sporu v roku 2018 a ktorej výstavbu zastavil stavebný úrad v máji 2018.

Naša otázka smerovala najmä k drevenej stavbe -  v akom je štádiu z hľadiska dokončenia, alebo odstránenia a kedy sa s tým bude niečo robiť? Na Moste sú aj zrejme zariadenia operátorov. Otázka je, či to patrí na NKP?

30. január 2020:

Ako nás informoval petržalský miestny úrad, formou žiadosti o súčinnosť, boli oslovené viaceré orgány, inštitúcie a organizácie, ktoré by sa mohli k predmetu veci vyjadriť.

Naposledy Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia dopravy, oddelenie správy komunikácií. „Ide o dôležité stanovisko, na základe ktorého určí tunajší stavebný úrad ďalší postup. Vzhľadom na prebiehajúce konanie vo veci je predčasné robiť akékoľvek závery,“ uviedol vo vyjadrení miestny úrad.

Ako ďalej pripomenul, dňa 13. augusta vykonal orgán štátneho stavebného dohľadu na stavbe dohľad za účelom zistenia skutočného stavu veci.

„Zistilo sa, že vonkajšie oceľové konštrukcie sú sanované, prístupové schodisko do reštaurácie a ďalšie dve schodiská boli odstránené, vstup je riešený dočasne.

Dočasne je odstránená a presunutá rozvodná skriňa do priestorov pivníc. V pivniciach zateká, nachádza sa tam zrážková voda. Stavba je zastavená od mája 2018“.

Z histórie riešenia - 28. 2. 2019:

Stavebný úrad v bratislavskej Petržalke nariadil odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP. Považuje ju totiž za nepovolenú. Voči rozhodnutiu úradu sa však stavebník - spoločnosť Zemegula odvolal a o ďalšom postupe rozhodne Okresný úrad Bratislava, ktorému Petržalka odvolanie spolu s vyjadrením účastníkov konania odstúpi.

Pre TASR to potvrdil petržalský miestny úrad.

Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizoval v roku 2018 stavebník časť prác za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. 

"Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum," uviedla pre TASR Mária Halašková z petržalského miestneho úradu.

Stavebník totiž minulý rok odstránil hlavné a bočné schodiská, vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ pre dvojpodlažnú stavbu. Stavebník však podľa úradu tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie.

Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečne rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet.

Firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, začala minulý rok pod Mostom SNP budovať cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to aj z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v roku 2017 i 2016 bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Krajský pamiatkový úrad Bratislava pre TASR uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci.

17. apríl 2019:

Okresný úrad Bratislava zrušil rozhodnutie petržalského stavebného úradu, ktoré nariaďovalo odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP v hlavnom meste. Vysvetľuje to tým, že stavebný úrad postupoval v konaní procesne nesprávne, a vec preto vrátil na nové prejednanie i rozhodnutie.

Pre TASR to potvrdili okresný úrad i bratislavská mestská časť Petržalka.

Petržalský stavebný úrad pred pár týždňami nariadil odstrániť kritizovanú stavbu pod Mostom SNP. Považuje ju totiž za nepovolenú. Voči rozhodnutiu úradu sa však stavebník - spoločnosť Zemegula, odvolal a o ďalšom postupe preto rozhodol Okresný úrad Bratislava. 

"Príslušný stavebný úrad je povinný v novom prejednaní postupovať v zmysle právneho názoru odvolacieho orgánu, odstrániť zistené nedostatky, vyriešiť pochybnosti v oblasti príslušnosti na konanie, dostatočne zistiť skutkový stav a pokračovať v konaní, ktoré bude mať oporu v zákone a bude zohľadňovať všetky skutočnosti," uviedla pre TASR petržalská samospráva. Deklaruje, že tak postupovať bude.

Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizovala minulý rok firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta.

Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. "Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum," uviedol nedávno petržalský miestny úrad.

Stavebník totiž minulý rok odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.
Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie.

Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečné rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo žiada od spoločnosti Zemegula, aby vypracovala a hlavnému mestu predložila nový architektonický návrh. Ten má byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP a kompozične musí rešpektovať jeho hmotové a tvarové riešenie v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.

(rl, tasr-archív)

Foto: Br. kuriér

Most SNP (projekt 1968, realizácia 1972-1973) je architektonicky i konštrukčne mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Vďaka svojmu nekonvenčnému a inovatívnemu tvarovaniu patrí medzi ukážkové diela architektonickej moderny.

V rámci svetovej architektúry sa až koncom 20. storočia objavujú obdobné konštrukčne odvážne riešenia v diele Santiaga Calatravu (napríklad Puente del Alamillo, 1992). V Čechách nájdeme podobne riešený zavesený most v Ústí nad Labem, realizovaný roku 1998 Romanem Kouckým (Mariánsky most).

Dômyselná inovatívna konštrukcia a architektonické stvárnenie mosta navždy zmenilo siluetu hlavného mesta. Most SNP patrí dnes už medzi ikonické stavby Bratislavy, ktoré spoluvytvárajú identitu hlavného mesta.(archinfo.sk)

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 6. 2. 2020, 10:24

Treba len vydržať a ono sa to poddá. Viď nadstavba budovy na Hviezdoslavovom nám. ( vedľa býv. Detskej cukrárne), nadstavba domu na Mostovej ( vedľa Savoyky ), opacha pod Bôrikom, ktorú postavil prominentný synáčik.....atď. atď.....

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter