Napísali ste nám 4. jún 2017

Zvláštne umiestnenie káblov U Slivu


K problematike riešenie,či skôr neriešenia problémov v MLB mám jeden podnet s názvom "Káble a sieťové rozvody", popísaný na stránke Odkaz pre starostu (viď. Káble a sieťové rozvody MLB, 13.januára 2017 a 27.apríla 2017).

Ide o lokalitu s názvom „Tabule“ v MLB. Moje upozornenia na stavebné odd. Mú BANM a Mú Rača boli odsunuté na riešenie priamo k pracovníčke ktorá má na starosti rozvoj lesoparku.

Niekoľko mesiacov sa nič nedialo,a súčasný stav je, že pracovníci

z rekonštruovaného areálu U Slivu cca pred týždňom padnuté káble namotali na konáre stromov,šikovne zamaskovali pod lístie a to je asi podľa MLB „odborne vyriešený problém“.

Otázka znie,či smie byť akýkoľvek káblový rozvod realizovaný (uchytený) v korunách stromov,či už dočasne,alebo trvalo,lebo platná norma "Sieťové káble a rozvody" neuvádza skutočnosť,že stromy a kríky smú byť použité, ako podporné stĺpy vedenia (el. rozvodu).

Na osadenie stĺpov el. rozvodov/tel. rozvodov a pod.,vydáva na základe žiadosti súhlas príslušný stavebný úrad čo sa v tomto prípade neudialo.

Otázky ktoré som kládol na Mestské lesy a aj príslušným stavebným oddeleniam zostali bez odpovede,ak za odpoveď nepovažujem:

“Aký máte problém,veď to je len telefónna linka !“ Potom moja otázka znie: „Ak bude v budúcnosti realizovaná akákoľvek činnosť v MLB,ku ktorej bude potreba doviesť tel. linku,či el. energiu,postačí dlhý kábel,ktorý sa namotá na stromy,či kríky a hotovo ?!“

S úctou Tomáš B.

Redakcia Bratislavského kuriéra sa zaujímala o rekonštrukciu stavby a okolia v Bratislavskom lesoparku, ktorý je známy pod názvom U Slivu.

Stavebné povolenie vydával úrad v Záhorskej Bystrici, vlastníkom nehnuteľnosti je Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Najskôr stanovisko BSK: Pozemok a budova boli v roku 2013 na základe uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja prenajaté Športovému klubu VODA-HORY na dobu 25 rokov.

Nájomca sa zaviazal do 3 rokov investovať do opráv nehnuteľnosti čiastku 150 000 eur, pričom predmet nájmu bude následne využívaný ako horská turistická chata s občerstvením, ktorá bude súčasťou budovania cyklistickej a turistickej infraštruktúry pre širokú verejnosť, s podmienkou celoročnej prevádzky pre širokú verejnosť na oddych, občerstvenie, posedenie, servis bicyklov a lyží, organizovanie turistických a cyklistických zrazov a akcií, besied s horskou tematikou a projekcie outdoorových filmov.

Nájomca v danom termíne preukázal splnenie zmluvných podmienok, t. j. predložil faktúry a kolaudačné rozhodnutie, pričom následnou kontrolou našim investičným oddelením boli potvrdené vynaložené výdavky.

Vzhľadom na budúce využitie objektu je okrem samotnej kolaudácie objektu v zmysle §52 Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia potrebné zabezpečiť aj schválenie využívania priestorov od regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vzhľadom na uvedené sa plánuje sprevádzkovanie prenajatého objektu ešte v tejto letnej sezóne a to koncom júna 2017.

Stanovisko Záhorskej Bystrice - (starosta Jozef Krúpa): Stavba Turistickej chaty, bola povolená dňa 14. 1. 2014 pre stavebníka Športový klub VODA – HORY. Išlo o stavebné úpravy

objektu bývalej vojenskej strážnice, kde vznikli priestory na činnosť a stretávanie členov športového klubu a na poskytovanie drobných stravovacích služieb formou bufetového predaja.

Objekt č.2 je sklad a tretí objekt takisto sklad pre elektrický generátor. Stavba bola skolaudovaná dňa 19. januára 2015 a právoplatnosť má od 4. februára 2016.

Pozemky parc. č. 2847/5, 2847/7, 2847/6 v kat. úz. Záhorská Bystrica, sú podľa LV č. 4877 vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava a stavebník má s vlastníkom uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 1203 zo dňa 04. 2. 2013, ktorá ho oprávňovala realizovať úpravy bývalých vojenských objektov.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter