Napísali ste nám 3. máj 2020

Napísali ste nám/Váš názor/Spoveď muža bývajúceho na Stavbárskej 42: Pentagon story, alebo bezmocnosť kompetentných (II. časť)


Asi by bolo najvhodnejšie  vyjadriť to anglickým výrazom The Never Ending Story, pretože bezpečnostná situácia v Pentagone a okolí skutočne pripomína „nekonečný príbeh“.

Ako vysokoškolsky vzdelaný človek a koordinátor drogovej prevencie bývam v bytovom dome na Stavbárskej ulici č. 42 / ide o objekt ľudovo zvaný Pentagon / v bratislavskej Vrakuni vyše 31 rokov. Skutočnosť, že v tejto lokalite stále pretrvávajú viaceré problémy predovšetkým v oblasti bezpečnosti a životného prostredia, nie je najlepším vysvedčením pre kompetentné inštitúcie platené z našich daní.

2. časť - záver

Prostredníctvom spoločenskej siete FB som minimálne 2x avizoval kompetentným

  osobám na MÚ Vrakuňa možnosť získania dotácie z prostriedkov MV SR na projekt

  prevencie kriminality na rok 2017 . Z tých prostriedkov sa mohla zabezpečiť 

 napr. úhrada za kamerový systém v Pentagone /celé roky to z vlastných prostriedkov

  platia obyvatelia objektu/, bezpečnostná služba mohla zabezpečiť hlavne vstup do

  problémového vchodu na Stavbárskej č. 42, do ktorého denne vnikali bez kontroly

  desiatky problémových osôb, mohla sa z toho zabezpečiť aj hliadka kontrolujúca

  bezpečnosť v celej tejto lokalite, atď.

      Na okrúhlom stole v rámci bezpečnosti a prevencie kriminality vo Vrakuni 2018

  som sa na možnosť získania tej doporučovanej dotácie znovu pýtal starostu. Tvrdil,

  že sa to zrealizovalo, ale dodnes však neboli poskytnuté žiadne fakty, ktoré by to

  skutočne potvrdzovali. V prvom rade musí byť známy názov projektu, výška dotácie

  na prevenciu kriminality vo Vrakuni a účel, na čo boli tie prostriedky využité.

V podstate sa to všetko aj potvrdilo, keď vo schválených dotáciách Rady vlády SR

  pre  prevenciu kriminality za rok 2017 je na oficiálnej stránke MV SR zverejnené, že

  pre mestskú časť Vrakuňa boli schválené dve položky – pod poradovým číslom 46

  pre organizáciu Mixáčik /15.000 €/ a pod poradovým číslom 47 pre Hokejový klub

  Kings /18.000 €/. Inkriminovaný Pentagon, ktorého obyvatelia potrebujú pomoc

  najviac, tam nefiguruje.

     Som presvedčený, že mnoho ľudí ani priamo v bratislavskej Vrakuni nevie, že v

  samotnom Pentagone /napr. v našom bytovom dome na Stavbárskej 40- 42/ býva

  podstatná časť slušných ľudí, ktorým  “ znepríjemňuje“ život zopár problémových

 osôb. Druhá vec je, prečo to desiatky rokov plnohodnotne nerieši polícia, ale i ďalšie  

  inštitúcie platené z našich daní. Rovnako to platí aj o MÚ Vrakuňa, ktorý má na náš

  objekt dokonca priame páky prostredníctvom správcovskej spoločnosti Spoby, ktorej

  sú zriaďovateľom a 100 % vlastníkom ...

- V oblasti životného prostredia v lokalite pri Pentagone a blízkom okolí stále chýbajú

  systémové riešenia. Po mojich viacerých osobných i elektronických upozorneniach na

  túto problematiku sa celková situácia už zlepšila, mnoho vecí sa však stále robí  skôr

  živelne. Aj upratovačov, ktorí prevádzajú čistenie okolia, musia platiť obyvatelia   Pentagonu, či ďalších bytových domov na Stavbárskej ulici.

  Uvádzam niekoľko mojich postrehov a názorov za účelom zlepšenia bezpečnosti a 

  životného prostredia v Pentagone a blízkom okolí.

-  K riešeniu problémov v oblasti na Stavbárskej ulici a okolí v blízkosti Pentagonu by

  sa malo zo strany kompetentných pristupovať rovnako ako je tomu v iných častiach

   Vrakune – napr. ako na pešej zóne, na Bebravskej ulici a pod. Je potrebné, aby aj tu

   začať pôsobiť systémové riešenia v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality ako i

   životného prostredia.

-  Oblasť prevencie kriminality by mala mať na starosti odborne zdatná a osoba, ktorá

   dokáže nielen pružne reagovať na problémy, ale zabezpečí aj ich skoré odstránenie.

-  Nie je šťastné, keď priamo pred Pentagonom hlavne v predvolebných obdobiach

 „pózujú“ komunálni politici Vrakune a rozprávajú o riešení bezpečnostnej otázky v

   Pentagone a okolí. Pritom, v rámci svojich funkcií mohli podstatne viac spraviť pre

   obyvateľov inkriminovaného objektu.

-  Je dôležité začať komunikovať s ľuďmi z Pentagonu a z okolitých bytových domov

    na Stavbárskej ulici, ktorí podstatne najlepšie poznajú problémy v  tejto oblasti.

    Podstatné rozhodnutia úradníkov, ktoré sa ich úzko dotýkajú, je preto potrebné

    robiť len po konzultácii s nimi a nie ako sa to deje ešte aj v súčasnosti, keď sú často

    postavený pred hotovú vec.    

-   Veľká väzba mnohých problémových osôb často s drogovým prívlastkom je na

    herňu s krčmou pod vchodom Stavbárskej č.42. Tieto osoby tam potom vysedávajú,

    alebo sa zdržujú v jej blízkosti. Tento fakt tu pretrváva už niekoľko volebných

    období. Je veľmi pravdepodobné, že pri zatvorení,  resp. presunutí tohto zariadenia

    do iných priestorov by sa celkový stav v  tejto oblasti mohol výrazne zlepšiť.

-   Pod bytovým domom na Stavbárskej č. 42 na mieste bývalej pizzerie a reštaurácie

    sú dosť neprehľadné prázdne priestory. Na mieste bývalej pivárne je zase nejaká

  „masérska“  inštitúcia, na dverách nie je žiadne označenie firmy alebo prevádzky, chýbajú prevádzkové dni a hodiny, kontakt a podobne ...

 -   Situovanie organizácie Odyseus priamo do Pentagonu na Stavbársku 40 bolo veľmi

    nešťastné a neprofesionálne, kvôli výmene striekačiek tam prichádzajú dokonca aj

    ďalší narkomani zo širokého  okolia. Určite by prostrediu a hlavne obyvateľom

    bytových domov pomohlo ich premiestnenie mimo tento priestor.

 -   Vchody č. 34, 36 a 38 v bytovom dome na Stavbárskej ul. v bratislavskej Vrakuni

    pôvodne patrili pod správu Hydrostavu, tie dva dlhodobo problémovejšie vchody č.

    40 a 42 boli zase pod správou Slovnaftu, a. s. Týchto 5 vchodov je pevnou súčasťou

  inkriminovaného komplexu ľudovo zvaného Pentagon.V týchto vchodoch ešte stále

 v nich bývajú viacerí bývalí, ale i súčasní slovnaftári a rovnako to platí o mnohých

    obyvateľoch priľahlých bytových domov na Stavbárskej ulici. Požiadal už niekto

    kompetentný vedenie tohoto mamutieho podniku, ktorý priamo v Pentagone vlastní

    aj niekoľko bytov a navyše podľa mňa dosť podstatne znečisťuje životné prostredie v našej

    mestskej časti, či by nemohli nejakou formou pomôcť pri odstránení dlhodobých

    problémov vo Vrakuni ?  

-   Realizácia zamurovania podchodu medzi vchodmi č. 40 a 42 bola veľmi dlhodobá a

    zložitá. Trvalo dokonca niekoľko volebných období, kým sa to nakoniec podarilo

    zrealizovať začiatkom roku 2016. Pomohlo to zabrániť neustálemu pendlovaniu

    mnohých osôb hlavne z radov narkomanov. Stálo by za úvahu aj  zamurovanie

    zvyšných troch podchodov v Pentagone, ktoré využíva len málo slušných ľudí. V

  prvom rade by to mal byť podchod pod Stavbárskou 38, ktorým problémové osoby

    najviac prechádzajú pri svojej ceste do problémového vchodu 40.

-   Prospelo by, keby nejaký dobrovoľník v rámci pravidelnej prechádzky prevádzal

    „rekognoskáciu“ terénu hlavne na Stavbárskej ulici v blízkom okolí Pentagonu a

    hneď nahlásil závady, aby sa následne mohli v krátkom čase odstrániť. Nie, aby  to

    bolo ako v súčasnosti, keď to často trvá celé týždne, či mesiace.       

-   Mnoho problémov priamo v Pentagone sa dá riešiť aj prostredníctvom skvalitnenia

     činnosti správcovskej spoločnosti Spoby. Skutočnosť, že v krátkej dobe nastala už 4.

     zmena technika, ktorý má na starosti vchody 40- 42 v Pentagone, nie je najlepšou

     vizitkou spoločnosti patriacej pod MÚ Vrakuňa. V prvom rade je potrebné výrazne

     zlepšiť informovanosť osôb bývajúcich v bytových domoch ako i vlastníkov bytov

bývajúcich mimo objektu. Je to možné aj prostredníctvom internetového portálu

     www.poschodoch. sk

Ostávam s pozdravom Mgr. Miroslav Izakovič

Foto: čitateľ

redakčne krátené

Redakcia uverejňuje názory obyvateľov v zmysle slobody slova v demokratickej spoločnosti. S obsahom listov sa nemusí stotožňovať.  

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter