Dobre vedieť 3. február 2019

Trh práce potrebuje vzdelaných ľudí s praxou


Systém duálneho vzdelávania je výnimočný. Jeho jedinečnosť spočíva v partnerskom vzťahu medzi zamestnávateľom a študentom, z ktorého obaja profitujú.

Ide o dôležité benefity pre budúcnosť študenta, zamestnávateľa, ale aj spoločnosť ako takú.

Duálne vzdelávanie je cesta k tomu, aby sme v budúcnosti našli na trhu práce kvalifikovaných ľudí pre konkrétnu oblasť.

Naša spoločnosť veľmi uvítala systém duálneho vzdelávania. Je taký dôležitý, že dm drogerie markt vytvárala partnerstvá s vybranými odbornými školami v rozširovaní vzdelávania a praxe študentov už od roku 2012,

teda ešte pred zavedením systému duálneho vzdelávania s legislatívnou podporou štátu, čo sa udialo až v apríli 2015,“ hovorí Mgr. Jana Hornáková, manažérka rezortu spolupracovník.

V apríli 2015 bol prijatý Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, vďaka ktorému sa môžu žiaci stredných odborných škôl viac venovať odbornému výcviku,

teda praxi, a zamestnávatelia môžu do učebných osnov zaradiť témy, ktoré sú pre žiaka po ukončení vzdelávania konkurenčnou výhodou na trhu práce.

Vďaka dlhoročnej spolupráci s odbornými školami sa dm podarilo vytvoriť sieť tohto druhu vzdelávania po celom Slovensku a ponúknuť študentom naozaj dobré podmienky na štúdium a prax,“ dopĺňa J. Hornáková.

Študijné odbory

Sieť drogérií ponúka v rámci duálneho vzdelávania viaceré študijné odbory. Najväčší záujem je o odbor obchodný pracovník.

Príprava v odbore vytvára predpoklady na to, aby absolvent vedel aplikovať zákonitosti fungovania ekonomiky v podmienkach voľného trhu, aby mal základné vedomosti z marketingu, riadenia podniku,

organizácie výroby, kalkulácie cien, mzdovej problematiky, propagácie, reklamných akcií, výskumu trhu a poskytovania služieb zákazníkovi.

Skúsenosti študentov

Odbor aktuálne študujú žiaci na 8 stredných školách naprieč celým Slovenskom. Vďaka tomu, že do tejto formy štúdia je dm drogerie markt zapojená už od roku 2012, má k dispozícii bohaté dáta o skúsenostiach študentov v systéme duálneho vzdelávania v dm.

Vyplýva z nich napríklad to, že približne 75 % študentov zapojených do duálneho vzdelávania v dm vyhovuje, že za prax dostávajú peniaze.

Ako ďalšie výhody vidia to, že získavajú reálne skúsenosti z praxe, po skončení školy majú zabezpečenú prácu a taktiež si pochvaľujú život vo svete dospelých ešte pred dovŕšením dospelosti.

Polovica opýtaných chce po maturite pracovať v predajni a ďalšia pokračovať v štúdiu na vysokej škole, niektorí aj v zahraničí.

Časy sa zmenili, dnes musí byť na väčšine miest v obchode špecialista, čo nám potvrdzujú aj výstupy z mystery shoppingu,“ vysvetľuje manažérka rezortu spolupracovník J. Hornáková.

Preto nevychovávame predavačky, ale vzdelávame študentov v oblasti marketingu a obchodu, tovaroznalectva, tvorby vízií, stratégií, cieľov a ich aplikácie v praxi.

Učíme ich plánovať, orientovať sa v organizácii práce na pracovisku a tiež to, ako sa vedie tím ľudí, ako sa s ním komunikuje či ako sa hodnotí.“

Ďalšie štúdium

Duálne vzdelávanie je ukončené maturitnou skúškou a ich absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Duálne vzdelávanie umožňuje prípravu na povolanie v reálnom prostredí u zamestnávateľa, čím zabezpečuje širší rozvoj zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce.

Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby v škole. Študenti si vďaka praxi v konkrétnej firme budujú pracovné návyky, spoznávajú firemnú kultúru a chod organizácie.

Majú väčšiu pravdepodobnosť zamestnania, výrazne sa skracuje ich adaptačná fáza pri nástupe do pracovného pomeru a zároveň rýchlejšie dosahujú lepšie mzdové ohodnotenie,“

povedal ambasádor pre duálne vzdelávanie na Slovensku Jaroslav Baška.

(red)

Ilustr. Foto - zdroj: Trumpeter/dm

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter