Rozhovory z mesta 25. máj 2021

Nový náčelník Mestskej polície Bratislava: V ideálnom stave by mal byť počet mestských policajtov raz taký ako v súčasnosti


V septembri minulého roka bol na pozíciu náčelníka Mestskej polície Bratislava spomedzi štyroch uchádzačov vybraný Miroslav Antal. Do funkcie nastúpil prvého januára 2021, odkedy súbežne pracuje na viacerých zmenách, ktoré by mali mestskú políciu nielen posilniť, ale tiež zvýšiť jej reputáciu medzi obyvateľmi.

Svojej funkcie ste sa ujali 1. januára tohto roka. S akými plánmi a víziami ste do nej nastúpili?

Do funkcie náčelníka Mestskej polície Bratislava som nastúpil s jasným cieľom, a to aby sa mestská polícia stala moderným, profesionálnym a hlavne dôveryhodným poriadkovým útvarom hlavného mesta. Mestská polícia by zároveň mala výrazne prispievať k budovaniu pocitu bezpečia obyvateľov Bratislavy, ako aj všetkých, ktorí hlavné mesto navštívia. Nie je to jednoduchá úloha, a určite uznáte, že to nejde urobiť zo dňa na deň, ale že si to vyžaduje istý čas. Mestská polícia hlavného mesta by mala pracovať s modernými technológiami a nemala by byť odkázaná len ako sa povie na „pero a papier“. V súčasnosti, v spolupráci s primátorom hlavného mesta p. Vallom, poradcom primátora pre bezpečnosť a súčasne nočným primátorom p. Kráľovičom a ďalšími najbližšími spolupracovníkmi, s ktorými tvoríme jeden tím, intenzívne pracujeme na tom, aby, napríklad aj prostredníctvom realizácie nových projektov, sa nám takýto poriadkový útvar postupne podarilo vybudovať.

Na ktorých projektoch, možno zmenách, ste zapracovali ako prvé?

Jedným z prvých krokov bola zmena organizačnej štruktúry Mestskej polície Bratislava, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a ktorá bude účinná od 1.6.2021. Cieľom tejto zmeny je najmä nové usporiadanie a nastavenie riadiacich procesov v rámci Veliteľstva mestskej polície a jeho funkčných útvarov tak, aby sa podporilo ich sprehľadnenie a skvalitnenie výkonu činností, a to aj pre potreby výkonných útvarov mestskej polície, ktoré chceme postupne dopĺňať o nových policajtov a v neposlednom rade je cieľom aj skvalitnenie služby pre obyvateľov hlavného mesta. Táto organizačná zmena reflektuje na priority vedenia hlavného mesta.
Jednou z najvýznamnejších zmien, na ktorých od začiatku tohto roka intenzívne pracujeme, je vybudovanie nového operačného strediska mestskej polície, kde do budúcna chceme využívať moderné technológie. Zámerom je sústrediť na jedno miesto vyškolených kolegov, ktorých úlohou bude, s využitím moderných technológií, komunikácia s občanmi v rámci prvotného kontaktu na profesionálnej úrovni a predovšetkým budú priamo riadiť hliadky mestskej polície v jednotlivých lokalitách mesta. Uvažujeme zároveň o ďalších inováciách v rámci budúceho fungovania tohto operačného strediska, medzi ne by patrilo napríklad spätné informovanie oznamovateľa o vybavení podnetu, tzv. „feedback“. Je však potrebné v tejto súvislosti povedať, že zrealizovanie takéhoto zámeru si bude vyžadovať vskutku veľa úsilia a dôkladnej prepracovanosti projektov. Rozhodne to nebude jednoduché, nakoľko počet prijímaných oznamov sa pohybuje skutočne vo vysokých číslach, avšak som toho názoru a pevne verím, že ľudia túto, nazvime to, „službu navyše“ uvítajú a ocenia.

Dlhodobo sa vedú polemiky o tom, či Mestskú políciu podporiť, posilniť, niektorí sú dokonca za jej úplne zrušenie. Aké je podľa vás opodstatnenie Mestskej polície?
Opodstatnenie mestskej polície v hlavnom meste rozhodne vidím, nielen preto, že som jej náčelník. Vnímal som to rovnako aj predtým, či už ako poslanec miestneho zastupiteľstva, príslušník Policajného zboru SR, ale aj ako bežný obyvateľ Bratislavy. Mestskí policajti riešia široké spektrum úloh, od zabezpečovania verejného poriadku, cez ochranu životného prostredia, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta a jednotlivých mestských častí, až po úlohy na úseku statickej dopravy, ktoré mestským a obecným políciám pribúdajú aj preto, že Policajný zbor nemá dostatočné kapacity, personálne ani technické, na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave. Toto je ale téma na možno úplne samostatný blok. Uvedomujem si, že mnoho ľudí vidí prácu mestskej polície len ako zakladanie imobilizérov, alebo ľudovo povedané tzv. „papúč“ a následné pokutovanie za dopravné priestupky. Nie je to však len o „papučovaní“, i keď, samozrejme, aj riešenie niektorých dopravných priestupkov (tých v statickej doprave) je súčasťou našej každodennej práce.

Skúsme teda priblížiť iné, konkrétne modelové situácie, ktorým mestskí policajti denne čelia.
Mestskí policajti sa počas služby stretávajú s rôznymi situáciami, medzi ktoré nepochybne patria aj prípady, kedy ide doslova o ľudské prežitie. Neraz zachránili život ľuďom, ktorých postihli náhle zdravotné ťažkosti alebo pomohli človeku, ktorý sa ocitol v núdzi. O opodstatnení mestskej polície svedčí napríklad aj tá skutočnosť, že po zriadení útvaru zásahovej jednotky na Obchodnej ulici sa bezpečnostná situácia v tejto časti mesta rapídne zlepšila. Čo môžem spomenúť, je aj fakt, že intenzívne spolupracujeme so záchrannými zložkami, poskytujeme im pri rôznych udalostiach súčinnosť, sme im mnohokrát nápomocní, tak ako aj oni nám v prípade potreby. Je to taká vzájomná pomoc. Vedel by som vymenovať aj mnoho ďalších dôvodov, prečo mestská polícia má v hlavnom meste nepochybne svoje právoplatné miesto. Každý má však právo na svoj názor, svoj pohľad či postoj, ktorý samozrejme nikomu neberiem. Verím, len že sa nám časom, aj vďaka plánovaným zmenám, podarí získať si väčšiu dôveru ľudí a že mnohí začnú mestskú políciu vnímať v novom, pozitívnejšom svetle. Sme predsa útvarom hlavného mesta, ktorého prioritou je predovšetkým pomáhať. Aj počet prijatých hovorov a riešených udalostí naznačuje, že sme potrební. Tak napríklad v roku 2020 príslušníci riešili celkom 78 452 udalostí, z ktorých 41 447 bolo zistených vlastnou činnosťou vrátane zistených z mestského kamerového systému. Ďalších 35 865 udalostí bolo oznámených občanmi na telefonickú linku 159, alebo priamo na jednotlivé expozitúry mestskej polície alebo mailom. Ďalších 654 priestupkov bolo prijatých z miestnych úradov a iných príslušných orgánov a 486 z Policajného zboru. Z uvedeného počtu udalostí bolo právne kvalifikovaných 58 539 priestupkov.

Mestské časti majú problém s tým, že príslušníkov MsP je málo. Máte predstavu o tom, čo s týmto problémom treba robiť, respektíve, ako ho vyriešiť?
Treba povedať, že pandémia výrazne zasiahla aj do života miest a obcí, a teda aj do jednotlivých obecných rozpočtov. Napriek tomu, mojou ambíciou je mať čo najviac ľudí v uliciach. Dosiahnuť sa to dá personálnym doplnením v súčasnosti veľmi poddimenzovaných stavov mestskej polície. Na tomto sme aj v spolupráci s hlavným mestom začali pracovať prakticky hneď po mojom nástupe do funkcie. V marci sa nám podarilo spustiť náborovú kampaň, ktorá sa podľa môjho názoru veľmi pekne rozbehla. Svedčí o tom aj počet potenciálnych záujemcov. Doposiaľ sme zaregistrovali viac než 300 interakcií/kliknutí na našu oficiálnu stránku náborovej kampane www.budpolicajt.sk. Postupne oslovujeme záujemcov, ktorí prejavili záujem pracovať v Mestskej polícii, máme za sebou aj prvé pohovory, ktoré musíme zabezpečovať tak, aby sme dodržiavali protipandemické opatrenia, čo nás žiaľ výrazne brzdí. Myslím, že táto náborová kampaň je veľmi dobre nastavená. Dôraz sme kládli predovšetkým na zvýraznenie benefitov tak, aby zaujala čo najvyšší počet potenciálnych záujemcov, no zároveň aj na jej maximálnu transparentnosť. Akonáhle naberieme dostatočný počet nových ľudí, je mojim zámerom pokryť všetky bratislavské okresy čo najvyšším možným počtom policajtov. Aj tu ale musíme zdôrazniť, že nám ide o to, aby sme vybrali kvalitných uchádzačov, keďže mnoho uchádzačov nesplní nastavené požiadavky pre prijatie do Mestskej polície. Verím, že sa nám v dohľadnom čase podarí do našich radov získať nových kolegov a kolegyne, čím značne zefektívnime výkon služby v uliciach mesta, a teda aj v mestských častiach. Očakávam, že po dosiahnutí potrebného počtu príslušníkov mestskej polície to bude z hľadiska riadenia komfortnejšie a že sa to prejaví aj na zvýšení spokojnosti a dôveryhodnosti s prácou mestskej polície zo strany Bratislavčaniek, Bratislavčanov i návštevníkov mesta.

Aby sme mali konkrétnu predstavu, tak koľko mestských policajtov momentálne Bratislava má a čo by bol ideálny stav?
Pokiaľ ide o personálne stavy mestskej polície, ku koncu mesiaca apríl, teda k 30.04.2021, mestská polícia zamestnávala celkom 297 príslušníkov. Tu treba ale zdôrazniť, že nie všetci príslušníci z tohto počtu sú zaradení do priameho výkonu služby, keďže v tomto sú zarátaní napr. aj pracovníci operačných stredísk v rámci piatich pracovísk, pracovníci centrálneho dispečingu, objasňovatelia priestupkov a pod. Ideálnym stavom by bolo, ak by sme naše personálne stavy na výkonných útvaroch postupne navýšili o približne raz toľko policajtov ako máme v súčasnosti. Následne, pri tomto ideálnom personálnom stave, by bolo omnoho jednoduchšie pokryť plnenie úloh mestskej polície, či už ide o úlohy nám vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii, zo všeobecne záväzných nariadení alebo o požiadavky zo strany vedení jednotlivých mestských častí, magistrátu a pod., ktoré súvisia najmä so zabezpečovaním verejného poriadku a riešením statickej dopravy.

Existuje aj nejaký výpočet o tom, koľko by malo byť policajtov v meste či MČ na počet obyvateľov? Napríklad – na 100 obyvateľov jeden príslušník.
Presný výpočet toho, koľko obyvateľov by malo pripadať na jedného príslušníka mestskej polície nie je oficiálne stanovený. Stotožňujem sa ale s názormi, ktoré tvrdia, že ideálny stav je cca jeden policajt na tisíc obyvateľov. Momentálne toto číslo ani zďaleka nedosahujeme, keďže v súčasnosti je podstatne viac obyvateľov na jedného príslušníka mestskej polície hlavného mesta. Osobne by som bol spokojný, ak by sme dosiahli stav 500 príslušníkov plus (oproti súčasnému stavu 297), čím by sme bez väčších problémov dokázali pokryť potreby pri zabezpečovaní verejného poriadku a statickej dopravy v hlavnom meste, samozrejme, aj  jednotlivých mestských častí.

Vo všeobecnosti platí, že verejnosť má skôr tendenciu mať menší rešpekt voči mestským policajtom, ako voči štátnym policajtom. Prečo je tomu tak?
Som toho názoru, že ľudia majú mestskú políciu spojenú predovšetkým s osádzaním „papúč„ a pokutovaním za nesprávne parkovanie. Samozrejme tu teba uviesť, že mnohí nám vyčítajú, že dávame veľa papúč a ďalšia početná skupina naopak, že ich dávame málo. Pravdou je, že v porovnaní so štátnou políciou máme oklieštenejšie právomoci a možno aj to je dôvodom, prečo k mestským policajtom pristupujú ľudia neraz s menším rešpektom. Avšak, samozrejme, nie vždy je tomu tak. Viem, že sa nájdu aj ľudia, ktorí si našu prácu vážia a vnímajú ju pozitívne. Od môjho príchodu sme dostali veľa poďakovaní obyvateľov i inštitúcií za našu prácu, čo ma teší. Prirodzene, nedá sa vyhovieť každému. Každopádne chcem popracovať na tom, aby sa dôveryhodnosť ľudí v mestskú políciu prehĺbila. V tejto súvislosti musím spomenúť aj moju víziu vytvoriť školiace stredisko, ktoré by riešilo základné vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie zamestnancov mestskej polície, na čom už intenzívne s mojím tímom pracujeme. Cieľom je, aby naši policajti, ale i zamestnanci, boli veľmi dobre pripravení nielen po odbornej stránke, ale aj aby perfektne zvládali komunikáciu s občanmi. Myslím si totiž, že aj to je jeden z dôležitých faktorov, ktorý dokáže ovplyvniť mienku verejnosti, schopnosť policajtov vhodne a primerane reagovať na rôzne situácie a komunikovať s ľuďmi.

Pomohlo by prípadne, ak by sa kompetencie MsP rozšírili?
Určite áno. Aktuálne, v súvislosti s postupným zavádzaním pravidiel parkovacej politiky v hlavnom meste, veľmi pozitívne vnímam nedávne rozšírenie kompetencií o možnosť využívania inštitútu objektívnej zodpovednosti mestskými a obecnými políciami. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujem, že to nie je akýsi „čarovný prútik“, pomocou ktorého ihneď zmiznú všetky problémy týkajúce sa statickej dopravy, ale rozhodne je to aj nástroj, ktorý nám, myslím si, že značne pomôže, výrazne uľahčí policajtom prácu a zjednoduší riešenie parkovacej politiky do budúcna. Naopak ale vnímam aj nástrahy tohto systému a o tom by som rád komunikoval s mojimi kolegami. Ide o to, že na jednej strane nám to zjednoduší prácu na ulici, no na strane druhej sa zvýši administratívna zaťaženosť, do doby kým procesy nebudú automatizované. Ale aj na tom s pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta intenzívne pracujeme. Určite máme veľký záujem tieto procesy zjednodušiť. Rád by sme som ale podotkol, že tzv. „papuče“ z našich ulíc hneď tak nezmiznú.

Kam by ste chceli, aby sa Mestská polícia Bratislava, posunula alebo dostala počas nasledujúcich rokov pod vašim vedením?  
Na to možno stačí jednoduchá odpoveď. Rád by som spolu s mojim tímom dostal Mestskú políciu Bratislava na úplne inú, t. j. vyššiu úroveň ako je tomu doteraz, a to po všetkých stránkach. A ako som už povedal, nie je to jednoduchá úloha a ešte nejaký čas potrvá, kým postupne nastavíme nové procesy a zabezpečíme pre mestskú políciu aj techniku, hodnú tejto doby, ktorá nám bude pomáhať pri našej práci.

Veronika Trojanová

(foto MsP)

1 komentár
ODPOVEDAŤ Fero | 26. 5. 2021, 09:45

Za 900€ v hrubom ich budete ťažko zháňať.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter