Rozhovory z mesta 17. marec 2018

Náčelník mestskej polície I. Lechner: Táto práca nie je len o vyberaní pokút


O aktuálnych, i tých „trvalých“ problémoch týkajúcich sa práce Mestskej polície Bratislava, sme sa pozhovárali s jej náčelníkom, vrchným komisárom Ivanom Lechnerom.

-Priblížte, aké zásadné zmeny prináša nový organizačný poriadok Mestskej polície Bratislava?

Podľa schváleného nového organizačného poriadku Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy sa delí na funkčné a výkonné útvary.

Pod funkčné útvary spadá: vnútorno-organizačný odbor, ekonomický odbor, oddelenie PCO a informatiky a centrálny dispečing.

Pod výkonné útvary patria Expozitúry mestskej polície Bratislava I.-V., Stanica Jazdeckej polície a kynológie, Zásahová jednotka, Útvar dopravy a parkovania a Zabezpečovacia stanica.

-Mestská polícia má v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2020 naplniť svoje stavy, čo by predstavovalo viac ako 400 zamestnancov.

Podľa vás to ale nie je reálne. Prečo a s akými problémami sa stretávate pri prijímaní nových príslušníkov mestskej polície?

Uchádzač o pracovnú pozíciu príslušníka mestskej polície musí spĺňať kritéria, ktoré sú dané zákonom o obecnej polícii.

Je to bezúhonnosť, ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou alebo policajné vzdelanie, vek minimálne 21 rokov, telesná a duševná spôsobilosť.

K stabilnému platu ponúkame viaceré benefity - 13. a 14. plat, príspevky na bývanie, bezplatná MHD v Bratislave, možnosť ubytovania vo vlastných ubytovacích zariadeniach, stravovacie karty a pod.

Pracovný pomer nevylučuje vykonávanie inej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti, pokiaľ nie je v konflikte záujmov, resp. nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Je potrebné si uvedomiť, že táto práca nie je len o vyberaní pokút, ako to je veľa krát medializované, ale sú to činnosti pri zabezpečovaní verejného poriadku na území celého hlavného mesta.

Nie je to kancelárska práca, je to práca v teréne, je to práca, ktorá nepozná piatky, či sviatky, policajti z výkonných útvarov pracujú v 12 hodinových zmenách a to či už ako pešie hliadky, cyklohliadky, motohliadky, ale i hliadky jazdeckej polície na služobných koňoch.


-Mestská polícia je často kritizovaná za to, že sa takpovediac vyváža v autách namiesto toho, aby jej príslušníci hliadkovali v uliciach najmä pešo.

Čo si o tom myslíte? Koľko máte momentálne áut a načo sú využívané?

Ako som už uviedol v predchádzajúcej odpovedi, výkon služby je vykonávaný viacerými spôsobmi. Jedným zo spôsobov je aj motorizovaná hliadka.

Od nej sa očakáva okamžitý zásah a presun na miesto preverenia oznámenia o páchaní priestupku prípadne podozrenia zo spáchania trestného činu, ale aj zásahy na objekty napojené na Pult centralizovanej ochrany ktoré vykazujú.

Momentálne máme k dispozícii 41 motorových vozidiel, 7 motocyklov a tri prípojné vozidlá slúžiace na prevoz služobných zvierat - koní a psov.

-Podľa niektorých názorov nie je kamerový systém mestskej polície dostatočne efektívny.

Je podiel odhalených priestupkov, či trestných činov adekvátny nákladom na zriadenie a prevádzkovanie kamerového systému v uliciach Bratislavy?

Pokiaľ ide o kamerový systém ktorý je v užívaní mestskej polície ten je plne funkčný a záznamy z jednotlivých kamier sú archivované v zmysle zákona.

Momentálne sú verejné priestranstvá v hlavnom meste monitorované 170 bezpečnostnými kamerami, ktoré má v užívaní mestská polícia.

Len za minulý rok pomocou nich bolo zistených 2268 porušení. Je potrebné povedať, že výstupy z kamerového systému sú na základe žiadosti poskytované aj orgánom činným v trestnom konaní na dokumentovanie protiprávneho konania.

-Mnohí obyvatelia sa často pýtajú, aké majú mestskí policajti kompetencie priamo vo výkone služby najmä čo sa týka dopravy?

Kompetencie mestskej polície pri riešení priestupkov na úseku dopravy upravuje zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne § 3 ods. 1 písm f. teda objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákazu otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, ako aj zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel. Našou prvoradou úlohou však je ochrana života, zdravia a majetku občanov, ako aj zabezpečenie verejného poriadku.
(rl)

Foto: MsP BA

1 komentár
ODPOVEDAŤ Peter Vavro | 9. 1. 2019, 17:03

Bolo by dobré od pána Lechnera počuť odpoveď na otázku: Koľko policajtov denne HLIADKUJE v uliciach mesta. Čitateľa nezaujíma, že MP má k dispozícii 41 vozidiel, ap. ap. MP je kritizovaná za to, že sa takpovediac "vyváža v autách" (takto znela časť otázky na pána Lechnera).

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter