Rozhovory z mesta 19. október 2020

Jednota dôchodcov Slovenska: "Zo strany samosprávneho kraja sa nestretávame s veľkou ústretovosťou."


Už tridsať rokov spríjemňujú a oživujú jeseň života svojim členom. Dôchodcov na Slovensku, ale aj v Bratislave pribúda a o členstvo v Jednote dôchodcov na Slovensku (JDS) je veľký záujem. Z celkového počtu 100-tisíc členov je takmer 10-tisíc iba v Bratislavskom kraji. Mohlo by sa zdať, že podmienky v hlavnom meste na chod a realizáciu aktivít pre dôchodcov sú lepšie ako na zvyšku Slovenska. Opak je však pravdou. Zasadnutie predsedníctva JDS sa uskutočňuje v pivničných priestoroch. Agendu Krajskej organizácie (KO) JDS Bratislava vykonáva jej predsedníčka Anna Királyová zo svojho bytu.

Členstvo v JDS ako možnosť sebarealizácie, rekreácie, oddychu a stretávania sa

Odchodom na dôchodok život nekončí. Práve s množstvom voľna prichádza čas na uplatnenie nadobudnutých zručností a výmenu skúseností. Nielen túto príležitosť dostávajú seniori vďaka členstvu v JDS. Podľa predsedníčky KO Bratislava „seniori nechcú byť doma sami, preto využívajú možnosť stretávať sa s vekovo blízkymi ľuďmi.“

Bratislavská JDS ponúka svojim členom možnosť navštíviť rôzne kultúrne podujatia, múzeá, spoločné výlety,  poznávacie zájazdy nielen v rámci Slovenska a Bratislavy, ale aj v zahraničí. Umelecky založení členovia prezentujú svoje nadanie na každoročnej Krajskej prehliadke seniorských speváckych súborov a na Krajskej súťaži v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. Na svoje si prídu aj milovníci športu, ktorí sa môžu zapojiť do Krajských športových hier. Obľúbená je tiež výstava ručných prác, kde seniorky prezentujú svoje práce. Medzi žiadané činnosti patria krúžky šikovných rúk, kde si navzájom odovzdávajú skúsenosti z oblasti paličkovania, vyšívania, keramiky a maľovania na hodváb. „Veľký ohlas medzi seniormi majú aj rôzne vedomostné súťaže, ktoré organizujeme v spolupráci s Európskym informačným centrom, krížovkárska súťaž, sudoku, šachy, rôzne kartové hry, petang a lukostreľba. Naši členovia dosahujú veľké úspechy v športe. Pani Monika Lipovská sa stala v roku 2020 majsterkou Slovenska v lukostreľbe. Členovia sa tešia aj zo spoločných pobytov v kúpeľoch. Pre osamelých seniorov organizujeme spoločné vianočné aj veľkonočné pobyty. Obľúbené sú aj súťaže vo varení gulášu, kapustnice a tiež spoločné opekačky v prírode. Organizujeme aj rôzne besedy zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia seniorov,“ hovorí  Anna Királyová.

Prístup k dôchodcom v jednotlivých mestských častiach je rozdielny

Realizáciu jednotlivých aktivít pod vedením JDS, ale aj samotný chod organizácie výrazne ovplyvňuje prístup samospráv. V porovnaní s mestami a obcami na zvyšku Slovenska, nemá bratislavské JDS lepšie postavenie. Práve naopak. Na dedinách je spolupráca so starostami a predstaviteľmi samospráv vynikajúca.  Podieľajú sa na organizovaní akcií a tiež na ich financovaní. Samotní dôchodcovia sa v obciach zapájajú vo väčšom množstve a aktívnejšie. Podľa Anny Királyovej „je to spôsobené aj menším množstvom príležitostí na aktivity. Napriek tomu v Bratislave je veľa podujatí pre seniorov, aj mimo JDS.“

Miera podpory od samosprávy nie je odlišná len v rámci Slovenska, ale aj v rámci Bratislavy. Napríklad Staré Mesto poskytuje zdarma priestory Zichyho paláca pre akcie JDS. V Kultúrnom dome Ružinov tiež umožňujú dôchodcom realizovať rôzne udalosti. V tejto mestskej časti majú zriadenú Radu seniorov, ktorá sa podieľa na chode mestskej časti. Petržalka tiež poskytuje zdarma priestory v dome kultúry Zrkadlový háj pre akcie seniorov. Minulý rok sa podarilo v Petržalke vďaka ústretovosti starostu a vicestarostky získať samostatné priestory pre JDS. „Čo sa týka spolupráce, je to veľmi rôznorodé. S Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) máme podpísané Memorandum o spolupráci, ale žiaľ nestretávame sa zo strany BSK s veľkou ústretovosťou, čo nám je nesmierne ľúto. Raz ročne nám poskytujú zdarma veľkú zasadačku na Krajskú prehliadku poézie prózy a vlastnej tvorby seniorov. Na tejto akcii sa zúčastňujú aj zástupcovia BSK. Dobrú spoluprácu ale máme s Miestnym úradom Bratislava Staré Mesto, ktoré nám vychádza v ústrety v rámci svojich možností. Tiež vysoko oceňujem ústretovosť pána starostu a vicestarostu mestskej časti Ružinov. Dobrá spolupráca je aj v Petržalke.  V rámci ostatných bratislavských okresov je spolupráca na požadovanej úrovni. So samosprávami v Malackách, Pezinku a Senci máme tiež dobré partnerstvo,“ hovorí Anna Királyová.

Najväčším problémom sú financie

JDS zápasí so získavaním financií na organizovanie akcií. Sú odkázaní na dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja a miestnych zastupiteľstiev. Bohužiaľ, nie vždy sa stretávajú s ochotou a ústretovosťou. Na väčšie akcie sú v JDS nútení hľadať si sponzorov. Niektoré drobné akcie si dokážu zafinancovať z členských príspevkov. Podľa Anny Királyovej sú ďalším veľkým problémom priestory: „Všetky ostatné krajské organizácie majú poskytnuté priestory od mestského zastupiteľstva. My máme od Bratislavského samosprávneho kraja povolené len raz za dva mesiace organizovať zasadnutie predsedníctva v pivničných priestoroch."  Agendu krajskej organizácie vykonávam doma vo svojom byte. Niektoré základné organizácie sa tiež nemajú kde stretávať. Pokiaľ je pekné počasie, stretávajú sa vonku pri opekačkách. Keď je vonku zima, tak v reštauráciách, prípadne čajovniach. Iné základné organizácie sa stretávajú v priestoroch denných centier, závisí to však od ústretovosti vedúcich denných centier a na dohode s nimi.

Život staršej generácie je z roka na rok ťažší

Úlohou JDS je tiež pripomienkovať zákony týkajúce sa dôchodcov, spolupracovať a komunikovať s vládou za účelom zlepšenia životných podmienok pre seniorov. Veľké sklamanie a nedôveru voči vláde vyvolalo v senioroch nedodržanie prísľubov ohľadom výšky 13. dôchodkov a veku odchodu do dôchodku. Podľa Anny Királyovej „sa pred voľbami na seniorov všetci obracajú, ale žiaľ, po voľbách všetci zabudnú na sľuby, ktoré nám dali.“ Nielen bratislavskí dôchodcovia, ale dôchodcovia na celom Slovensku pociťujú nedostatok sociálnych zariadení pre chorých a seniorov. Cenovo dostupných domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov je v Bratislave málo. Preto sú seniori často umiestňovaní do okolitých miest. Dôvodom na nespokojnosť je aj strata súkromia a komfortu v týchto zariadeniach. V jednej izbe sú zvyčajne umiestnení po troch, čo mnohí seniori ťažko znášajú.

Ďalším negatívnym javom, s ktorým sa dôchodcovia stretávajú je nedostatok odborných lekárov, vysoké poplatky za špeciálne vyšetrenia, doplatky za lieky a dlhé čakacie lehoty na odborné vyšetrenia. Ak dôchodca potrebuje navštíviť ortopéda v októbri, termín dostane až v júni nasledujúceho roka. Čakacia doba na mamografiu je dokonca až rok. Dôchodcovia nie sú lekármi vôbec uprednostňovaní. „Mnohokrát sa stretávame s veľkou neochotou a aroganciou zo strany zdravotných sestier a aj lekárov,“ hovorí Anna Királyová. Nespokojnosť spôsobuje aj nedostupnosť a obmedzenia v rámci vchodov do budov a s tým súvisiaci prístup k službám a informáciám. Podľa Anny Királyovej „chýbajú bezbariérové  prístupy,  najmä v doprave, tiež v nemocniciach a úradoch. Dôchodcov trápi aj  nedostatok verejných toaliet.“

V neposlednom rade sa kvalita života seniorov znižuje aj kvôli vzťahu mladých ľudí k nim.„Priepasť medzi mladou generáciou a seniormi sa žiaľ každým rokom prehlbuje. Z toho dôvodu život staršej generácie nie je vôbec ľahký, ale z roka na rok ťažší.  Neúcta mladých často prechádza až do hrubej arogancie. Mladí zabúdajú, že aj oni budú raz starí,“ uvádza Anna Királyová.

Jeseň a zima by mohla byť plná aktivít

Situácia okolo pandémie ovplyvnila aj chod JDS. Počas prvej vlny boli zrušené takmer všetky naplánované akcie. Nepriaznivo na seniorov pôsobila hlavne izolácia od rodiny a priateľov. Mnohí členovia členky JDS sa zapájali do dobrovoľníckych aktivít a šili rúška, ktoré potom roznášali do domovov dôchodcov a nemocníc. Aktuálne druhá vlna pandémie opäť ohrozuje seniorov a spôsobuje tlak na ich psychiku.Ak okolnosti dovolia, JDS má v pláne tento rok usporiadať nasledovné podujatia:stretnutie dôchodcov pri príležitosti 30. výročia založenia JDS spojené s odovzdávaním vyznamenaní najstarším a zaslúžilým členom,v októbri stretnutia seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším,celoslovenskú prehliadku poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov,vedomostnú súťaž v spolupráci s Európskym informačným centrom,výlet loďou pre seniorov Krajskej organizácie JDS Bratislava do Gabčíkova,jednodňový poznávací zájazd v rámci Slovenska,celoslovenskú prehliadku ručných prác,návštevy divadelných predstavení, koncertov, múzeírôzne športové hry.

Ako sa stať členom JDS?Zaslaním mailu na adresu: jds@jds.sk. Ústedie JDS prepošle požiadavku na príslušnú krajskú organizáciu, ktorá ju nasmeruje na jednu z vyše 1 200 základných organizácii.Prihlásiť sa priamo v základnej organizácii JDS v mieste trvalého bydliska.Ročný členský príspevok je vo výške 2 eur.


Monika Grznárová
(foto BK, archív JD)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter