Mestské časti 14. marec 2019

Nové Mesto pripravuje dve nové stavebné uzávery na Kramároch


Nové Mesto môže začať práce na vyhlásení stavebných uzáver v zónach Na Revíne a Vlárska, ktoré sa nachádzajú na Kramároch. Informovala o tom mestská časť.

Dôvodom je podľa nej začatie spracovávania územných plánov zón pre tieto lokality. Návrhy na začatie procesu vyhlásenia stavebných uzáver schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo.

„Stavebná uzávera ochráni dané územia pred výstavbou do doby, keď budeme mať spracovanú a schválenú podrobnú reguláciu výstavby vo forme územného plánu zóny,“ tvrdí starosta MČ Rudolf Kusý.

Územia v súčasnosti reguluje len Územný plán Bratislavy z roku 2007.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vo vymedzených zónach dočasne obmedzuje stavebná činnosť až do schválenia územného plánu zóny, najdlhšie však na dobu päť rokov.

„Stavebná uzávera nie je cieľom riadenia rozvoja územia, ale prostriedkom, ktorý vytvára podmienky pre stabilizáciu súčasného stavu v území tak,

aby mohol byť efektívne a účelne spracovaný územný plán zóny,“ dodal vicestarosta a predseda Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby miestneho zastupiteľstva Peter Vaškovič.

Hranica územia Územného plánu zóny Na Revíne je vymedzená z juhu Stromovou a Bárdošovou ulicou, z východu ulicou Na Revíne a zo severu a západu Vlársku ulicou.

Územie zóny Vlárska je vymedzené z juhu Limbovou ulicou, z východu Vlárskou ulicou, zo severovýchodu ulicou Stará Klenová, zo severu pozemkami lesoparku a zo západu železničnou traťou.

Nové Mesto má aktuálne schválené územné plány zón Podhorský pás, Koliba – Stráže, Koliba – Kamenné sady, Tehelná a Horný Kramer.

Rozpracované sú územné plány zón Biely Kríž, Mierová kolónia a Ľudová štvrť. Intenzívne sa pracuje na územných plánoch zón Horná Mlynská dolina,

Nobelova, Zátišie – Hattalova a najmä na územnom pláne zóny Jelšová – Kramáre.

Mestská časť pripravuje obstarávanie územného plánu Krahulčia a aktualizáciu územných zón, ktoré postupom času zastarali. V lokalitách Biely Kríž a Jelšová stavebné uzávery už vyhlásené boli.

(red, nm)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter