Mestské časti 6. december 2018

MODRA: Majolika žije


Po takmer dvojročnej odstávke výroby tradičný nositeľ keramického remesla znovu ožíva.

Výsledkom je nielen obnovená výroba, ale aj zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Ďalej podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou ľudovou majolikou a mestom Modra, Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľ. Štúra v Modre a Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Krásu a históriu majoliky zachytáva práve vydaná kniha Agáty Petrakovičovej Šikulovej Slovenská ľudová majolika v Modre.

Modranská majolika je významnou časťou slovenských tradícií, jednotlivé vzory si umelci odovzdávajú už stovky rokov.

Nositeľom tejto časti našej histórie je už 135 rokov Slovenská ľudová majolika, ktorá v Modre vyrába keramiku s typickými vzormi.

V jej priestoroch sa vyučili a pracovali najväčší majstri remesla, vo svojej tvorbe zachytávali život prostého ľudu aj významné udalosti.

Od novembra 2017 je modranská majolika súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Pred dvomi rokmi sme sa pustili do projektu záchrany modranskej majoliky. Stáročia pred nami sa remeslo odovzdávalo generáciami umelcov keramikárov a my robíme všetko preto, aby sa niť dedičstva remesla nepretrhla.

Významným krokom k uchovaniu našej tradície je podpis Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou ľudovou majolikou a Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľ. Štúra v Modre a Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Predmetom Memoranda je predovšetkým deklarovanie spoločného záujmu jeho signatárov na záchrane a obnovení tradície výroby majoliky na Slovensku.

Za účelom naplnenia sa signatári dohodli, že sa budú spoločne usilovať o prinavrátenie tradície výroby majoliky do regiónu, o zvýšenie záujmu širokej spoločnosti na ochrane kultúrneho dedičstva, Modranskej majoliky, ktorá je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Konkrétnym naplnením Memoranda je vzájomná výmena informácií, spolupráca na výskume a výstupoch výskumu.

Či už pôjde o odborné alebo populárno náučné výstupy, výstavy, knihy, zborníky, prednášky, fotografie, materiály v tlačenej i elektronickej podobe, vzájomné zdieľanie materiálov. Zároveň signatári budú vzájomne spolupracovať na osvete a popularizácii tejto témy.

PhDr. Martin Hrubala, PhD., riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku k Memorandu o spolupráci uviedol:

„Ako jednu z ambícií Malokarpatského múzea vidíme vyvíjať aktivity, sieťovať a podporovať všetky subjekty a organizácie, ktoré sa snažia o autentické zachovanie našej kultúry a tradícií v regióne. Snažíme sa preto spolupracovať s každým, kto to myslí úprimne.

Z tohto dôvodu veľmi radi podpíšeme Memorandum o spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou. Už teraz máme výbornú kooperáciu, uvedeným dokumentom len potvrdzujeme jestvujúci stav a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s našimi partnermi v Modre.“

Dopĺňa ho PhDr. Viera Jančovičová, riaditeľka SNM – Múzea Ľ. Štúra: „Múzeum Ľudovíta Štúra od svojho vzniku v roku 1965 venuje pozornosť okrem iného i keramickým tradíciám, ktoré sú úzko spojené s mesto Modra.

Zbierkový fond keramiky buduje vyše 50 rokov a toto vzácne kultúrne dedičstvo sprístupňuje verejnosti v expozíciách a na početných tematických výstavách.

Múzeum dlhodobo spolupracuje so Slovenskou ľudovou majolikou, vo svojich zbierkach spravuje historický fond SĽM a v ostatnom období intenzívne podporuje všetky snahy o záchranu a oživenie tradičnej keramickej výroby a zachovanie značky Slovenská ľudová majolika.

Priaznivým výsledkom vzájomnej spolupráce sú zápis majoliky a majolikovej ornamentiky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, desať úspešných ročníkov projektu Slávnosť hliny - Keramická Modra, realizácia konferencií a seminárov s medzinárodnou účasťou, tvorba publikácií či filmových dokumentov a iné.

Som veľmi rada, že snaha múzea upriamiť pozornosť na toto nádherné remeslo našla podporu mnohých nadšencov a keramická tradícia v Modre sa rozvíja a je opäť živá a starý nápis - odkaz na pôvodnej budove keramiky Chráňme dedičstvo našich otcov sa napĺňa.“

Ucelenú informáciu o histórii a kráse majoliky podáva nová kniha PhDr. Agáty Petrakovičovej Šikulovej, kurátorky SNM – Múzea slovenskej keramickej plastiky: „Kniha Slovenská majolika v Modre  je exkurzom do histórie  keramickej výroby v Modre.

Mapuje   výrobu od 17. storočia, kedy prvé písomné pramene dokladajú existenciu prosperujúceho hrnčiarskeho cechu v meste.

Cez založenie keramického učilišťa prechádza obdobím prvorepublikovej Slovenskej keramiky až do súčasnosti k staronovému podniku známemu ako Slovenská ľudová majolika, ktorý sa stal synonymom slovenskej keramiky.

Kniha obsahuje bohatý obrazový materiál, pozostávajúci z historických prameňov, fotografií a keramiky  vyrobenej v modranskej keramickej dielni v sledovaných obdobiach.“

Do života knihu uviedol generálny riaditeľ SĽUKu Mgr. Juraj Hamar posypaním čriepkami majoliky.

(red)

Foto: archív Slovenskej ľudovej majoliky

Krásu a históriu majoliky zachytáva práve vydaná kniha Agáty Petrakovičovej Šikulovej Slovenská ľudová majolika v Modre.

Každý výtlačok má 4 rôzne obaly podľa dekorov majolikovej ornamentiky. Cena: 19,50 eur Knihu je možné kúpiť od 8. 12. 2018 v predajniach Slovenskej ľudovej majoliky a prostredníctvom eshopu www.majolika.sk. 

Do života knihu uviedol generálny riaditeľ SĽUKu Mgr. Juraj Hamar posypaním čriepkami majoliky.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter