Doprava a parkovanie 26. apríl 2022

Spor okolo karloveskej radiály momentálne rozhoduje ÚVO


Spor okolo projektu modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave ešte nie je podľa hlavného mesta definitívne ukončený. Uviedla to hovorkyňa bratislavskej samosprávy Dagmar Schmucková.

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa síce nestotožnila so zistenými nedostatkami auditu ministerstva financií, ktoré sa týkali verejného obstarávania. Skonštatovala, že nejde o porušenia zákona.

Spor momentálne rozhoduje ÚVO na 1. stupni

ÚVO však ešte posudzuje výsledky auditu viažuce sa k odovzdaniu diela.

"Auditná skupina mestu vytýkala, že po odovzdaní diela a spustení električky sa ešte na stavbe odstraňovali nejaké chyby a nedorobky," priblížila Schmucková.
Mesto to podľa jej slov nepopiera, je však presvedčené, že odstraňovanie chýb a nedorobkov po odovzdaní diela bolo v súlade so zmluvou, ako aj so štandardnou praxou pri obdobných stavebných projektoch. "Tento spor momentálne rozhoduje ÚVO na prvom stupni. Proti jeho rozhodnutiu sa bude možné odvolať," podotkla hovorkyňa.

Nedostatky odhalil vládny audit

Nedostatky v prípade projektu modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály odhalil vládny audit z minulého roka. Cieľom auditu bolo podľa ministerstva financií získať primerané uistenie o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov.

Overenie odhalilo podľa rezortu nedostatočne vykonanú kontrolu v oblasti procesu verejného obstarávania. Taktiež aj nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty výstavby a neuzatvorenie dodatku na predĺženie lehoty na ukončenie realizácie diela alebo uloženie sankcie. Hlavnému mestu za to hrozí, že bude musieť vykryť z vlastného rozpočtu časť zdrojov použitých na obnovu električkovej trate, ktoré čerpalo z prostriedkov Európskej únie.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter