Doprava a parkovanie 23. máj 2019

Hlavné mesto zverejnilo návrh spoplatnenej parkovacej politiky. Verejnosť ju môže pripomienkovať do konca mája


Magistrát hlavného mesta zverejnil návrh novej parkovacej politiky, ktorý ráta s rôznymi formami spoplatnenia.

Návrh sa nachádza na internetovje stránke Bratislavy a mesto ju prezentuje ako „férové parkovanie“.

Poplatok za prvé auto je už znížený zo 49 na 39 eur s tým, že za zvyšné dve autá zostáva ročná daň nezmenená – 150 a 500 eur.

O prípadných ďalších autách zmienka nie je.

Ako uvádza hlavné mesto na svojom webe, pripravilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 

ktorým sa určujú vymedzené úseky miestnych komunikácií a stanovujú základné rámce parkovacej politiky na území hlavného mesta.

V návrhu VZN sú zapracované pripomienky z prerokovania s mestskými časťami.

Súčasťou návrhu VZN je zrušenie pôvodného VZN č. 12/2016 a novely VZN č. 2/2018.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu VZN v dňoch od 22.05.2019 do 31. 5. 2019: 1. elektronicky cez formulár na pripomienkovanie VZN

2. elektronickou poštou na adrese parkovanie@bratislava.sk

3. písomne na adrese: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie mestskej mobility, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

4. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na magistráte, na oddelení (uviesť organizačný útvar magistrátu, ktorý zabezpečuje spracovanie návrhu nariadenia).

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 Informačná povinnosť: Fyzická osoba, ktorá dáva pripomienku ako dotknutá osoba berie na vedomie,

že Hlavné mesto SR Bratislava,

ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za účelom prijatia, posúdenia a prípadne zapracovania podaných pripomienok.

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci.

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov,

právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.

Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania

a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.

Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť posúdenia a prípadne zapracovania podaných pripomienok.

(red)

Obrázok a zdroj: HMB

Jednotlivé materiály k parkovacej politike sú na:

https://www.bratislava.sk/sk/bratislava-potrebuje-ferove-parkovanie

Správa TASR:

V Bratislave si rezidenti majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 39 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.

Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, majú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu.

Ročná abonentská parkovacia karta má stáť od 500 až po 2000 eur za rok. Mesto chce zaviesť aj parkovacie karty "návšteva" a "bonus".

Počíta s tým návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike, ktorú v stredu popoludní zverejnilo hlavné mesto. Verejnosť ho môže desať dní pripomienkovať.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roku 2021.

Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním a iba v časoch, kedy problém s parkovaním na danom mieste pretrváva.

Pre elektrické vozidlá, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel, má platiť 50-percetná zľava z hodinového parkovania.

Hlavné mesto chce vydávať na jeden byt maximálne tri rezidentské parkovacie karty.

Ak rovnaké podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty v jednom byte bude spĺňať viac osôb,

kritériom na určenie poradia rezidentskej parkovacej karty je poradie doručenia žiadosti o vydanie parkovacej karty.

Rezident musí mať trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je karta vydaná.

"Rezidentská parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie auta s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená,

na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je karta vydaná," spresňuje mesto.

Parkovaciu kartu – "návšteva" chce mesto vydávať obyvateľovi s trvalým pobytom v byte v zóne.

Táto parkovacia karta má umožniť bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla v zóne v rozsahu 100 hodín ročne, v prípade,

že na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta alebo 150 hodín ročne,

v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta. Za vydanie tejto karty sa podľa návrhu VZN platiť nemá.

Parkovacia karta – "bonus" má ročne stáť desať eur. Mesto ju plánuje vydávať len osobe s trvalým pobytom v Bratislave.

Táto karta umožní bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla s evidenčným číslom,

ku ktorému je karta priradená, na parkovacích miestach v zónach s tarifným pásmom B, C, D kumulatívne v rozsahu dvoch hodín denne.

Abonentské parkovacie karty chce samospráva vydávať podnikateľom, ktorí majú miesto podnikania v dotknutej zóne, alebo fyzickým osobám,

ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti v zóne.

Magistrát zverejnil aj návrh dodatku k zmene štatútu hlavného mesta, ktorý súvisí s parkovacou politikou.

Samospráva navrhuje, aby sa príjem mesta Bratislava z výnosu úhrad za parkovaciu politiku rozdelil medzi mesto

a príslušnú mestskú časť v pomere 50 percent pre mesto Bratislava

a 50 percent pre mestskú časť z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty a v pomere 85 percent pre hlavné mesto

a 15 percent pre mestskú časť z ostatných výnosov úhrad za dočasné parkovanie.

O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Andrej | 28. 5. 2019, 15:04

Nechápem prečo ako obyvateľ mesta Ba mám platiť za auto, 39, alebo 150 eur... Nech platia CPčkári...

ODPOVEDAŤ lohan | 23. 5. 2019, 11:44

No zdá sa, že celá parkovacia politika je zúžená na riešenie poplatkov. Nikde nie je zmienka o vytváraní parkovacích miest, budovaní nadzemných a podzemných garáží. Naopak. Inde sme sa mohli dočítať, že parkovacie miesta ( najmä v centre ) budú ubúdať (napr. Treskoňova ) a budú nahradzované sedením a zeleňou. Pacienti nemocnice Milosrdných sa môžu tešiť na zdravotné prechádzky ale budú si môcť posedieť pred nemocnicou v príjemnom odéri šťaniek pri stĺpoch budovy V klubu

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter