Doprava a parkovanie 23. február 2018

Hlavné mesto chce podporiť výstavbu komerčných garážových domov


Magistrát hlavného mesta Bratislavy chce podporovať výstavbu komerčných garážových domov v Bratislave.

Vyplýva to z informačného materiálu, ktorý si majú vypočuť poslanci hlavného mesta, keď tento bod príde na rad na zasadnutí zastupiteľstva.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, predmetom vytvorenia koncepcie je stanovenie základných pravidiel pre podnikateľov, ktorí požiadajú o podporu vo forme dotácie či zľavy pri predaji, prenájme, alebo vecnom bremene na pozemok vo vlastníctve hlavného mesta na výstavbu komerčných garážových domov.

Cieľom je, podľa materiálu, zadefinovať práva, povinnosti a požiadavky, ktoré musia žiadatelia o podporu splniť a najmä ku ktorým sa zaviažu na základe zmluvného vzťahu s hlavným mestom.

„Hlavné mesto v týchto prípadoch nemá záujem zbaviť sa majetku alebo poskytnúť pozemky mesta bez náležitej protihodnoty a bez vytvoreniu verejne dostupných parkovacích miest,“ uvádza sa v informačnom dokumente pre poslancov.

V správe sa ďalej uvádza: „Základným predpokladom úspešnosti podpory pre rozvoj komerčných garážových domov bude počet nových parkovacích státí, ktoré žiadateľ poskytne hlavnému mestu v rámci samotnej stavby.

Navrhujeme, aby žiadateľ poskytol hlavnému mestu minimálne 25% novo vybudovaných parkovacích státí v rámci daného garážového domu, teda minimálne 50 státí, ktoré budú situované na prízemí navrhovaného garážového domu a budú oddelené od ostatných parkovacích státí.

V prípade, ak žiadateľ navrhovanou stavbou garážového domu zaberie existujúce parkovacie státia je povinný tieto zabraté parkovacie státia nahradiť v celom rozsahu, a to buď v rámci navrhovanej stavby garážového domu, alebo formou vybudovania nových parkovacích státí v okolí stavby.

Podmienka poskytnúť hlavnému mestu minimálne 25% novo vybudovaných parkovacích státí v rámci parkovacieho domu nie je týmto dotknutá“.

Stanoviská odborných útvarov magistrátu

Oddelenie správy komunikácií sa vyjadrilo v tom zmysle, že komerčná výstavba garážových domov by nemala byť zameraná na zabratie už existujúcich parkovísk, ale mali by sa hľadať voľné pozemky v zmysle územného plánu.

Oddelenie stratégie a projektov považuje pri schvaľovaní výstavby garážových domov za potrebné overiť, či sa dotknutá parcela nenachádza v oblasti, ktorá je registrovaná ako environmentálna záťaž.

Navrhované opatrenie je preventívnym opatrením pred neodborným zásahom do kontaminovaného geologického prostredia, a s tým súvisiacimi možnými environmentálnymi príp. aj zdravotnými rizikami, ktoré z toho môžu pre okolité prostredie príp. aj ľudí vyplývať.

Oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov tvrdí, že navrhovaná koncepcia je vhodným krokom pri riešení problémov statickej dopravy na území hl. m. SR Bratislavy.

„Je však nevyhnutné správne zadefinovať vstupné údaje pre vyhodnocovanie žiadosti tak, aby na jednej strane nevznikla náročná byrokracia pri posudzovaní, na strane druhej aby nedochádzalo k umiestňovaniu stavieb garážových domov do nevhodných polôh“.

V odbornom stanovisku oddelenia dopravného inžinierstva sa píše, že predložený je potrebné dopracovať.

„Z návrhu by mali byť jasné podmienky a pravidlá pre všetkých dotknutých: mesto, žiadateľov a užívateľov garážových domov.

Z hľadiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva, pri posudzovaní investícií, pred prijatím koncepcie podpory komerčnej výstavbe garážových domov je nevyhnutné schváliť koncepciu riešenia statickej dopravy v meste, ktorej musí predchádzať kvalifikovaná analýza skutočného stavu v segmente „statická doprava“, na základe prieskumu ponuka/dopyt vyčísliť reálnu disproporciu medzi požiadavkou na parkovanie a ponukou odstavných a parkovacích stojísk pre rezidentov, zrejme aj s evidovaním záujmu o parkovanie pre ostatné záujmové skupiny/subjekty. Z výsledkov vyplynie kde je potrebné budovať garážové domy, koľko a aké veľké“.

Stanovisko útvaru hlavnej architektky

Podľa tohto útvaru je podmienkou pre úspech zámeru založenie pracovnej skupiny a následne participácia zámeru s mestskými časťami. Dôležité je, aby pre všetkých platili rovnaké pravidlá.

„Základom fungovania garážových domov v súlade s udržateľným rozvojom hlavného mesta v zmysle strategických dokumentov je nižšia cena parkovania v hromadných garážach ako parkovania na verejných priestranstvách na povrchu (súlad s parkovacou politikou hlavného mesta).

Z toho dôvodu by mal byť model budovania komerčných parkovacích domov založený vždy na tom, že hlavného mesta preberie do x rokov po návratnosti nákladov s adekvátnym ziskom tieto garážové domy od investora do svojej správy resp. do majetku mesta“.

Takýto postup by bol podľa tohto útvaru v súlade s parkovacou politikou a jej riadením na celom území mesta.

„Týmto si hlavné mesto ponechá dosah na riešenie statickej dopravy na svojom území, riešenie verejných priestorov a prevádzkových vzťahov v územiach najmä obytných štruktúr, kde má väčšinu pozemkov vo svojom vlastníctve. Hlavné mesto by malo v budúcnosti aktívne prebrať rolu správcu týchto území vo svojom vlastníctve, čím môže dlhodobo ovplyvniť udržateľný rozvoj hlavného mesta v oblastí bývania“.

Predpokladom je schválenie parkovacej politiky

Ako sa uvádza v návrhu koncepcie, prvým a nevyhnutným krokom, ktorý musí predchádzať prijatiu navrhovanej koncepcie je schválenie parkovacej politiky, resp. koncepcie riešenia statickej dopravy v meste s jasnými pravidlami pre všetkých užívateľov.

„Až po vytvorení základné a záväzného dokumentu riešiaceho statickú dopravu Bratislavy, ktorá bude vychádzať z kvalifikovaných analýz skutočného stavu v segmente „statická doprava“, na základe prieskumu ponuka/dopyt, ktorý vyčísli reálnu disproporciu medzi požiadavkou na parkovanie a ponukou odstavných a parkovacích stojísk pre rezidentov, zrejme aj s evidovaním záujmu o parkovanie pre ostatné záujmové skupiny/subjekty, bude možné vypracovať koncepciu podpory výstavby hromadných garáží“.

(red, rl)

Ilustračná vizualizácia: zdroj: Nové Mesto

1 komentár
ODPOVEDAŤ johan | 25. 2. 2018, 09:02

Dobré ráno stará mama. Konečne lebo ,,Parkovacia politika" bez vytvárania nových parkovacích miest je len politika

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter