Aktuálne dianie 14. november 2020

ZŠ Biskupická: „rómska“ škola bez predsudkov


Základná škola Biskupická je jediná škola v hlavnom meste, ktorej väčšinu žiakov (80 %) tvoria deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je preto známa aj ako „rómska“ škola. Mnoho organizácií a inštitúcií však vôbec netuší, že sa v Bratislave škola s takýmto prívlastkom nachádza. Jej riaditeľka Iveta Horváthová získala v roku 2018 ocenenie Učiteľa bez predsudkov v ankete Zlatý Amos.

Profilácia školy sa realizovala postupne

Zriaďovateľom ZŠ Biskupická je mestská časť Podunajské Biskupice od roku 1989.  Ako prvá škola v biskupickom regióne začína v roku 2001 vzdelávať žiakov so špeciálnymi potrebami. O štyri roky neskôr na škole zriadili nultý ročník pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré po dovŕšení 6. roku veku nezískali školskú spôsobilosť. Po roku 2005 začal klesať počet žiakov. Súviselo to s nepriaznivým  demografickým vývojom. Podľa riaditeľky Ivety Horváthovej škola postupne prechádzala zmenami v etnickom zložení a sociálnej skladbe žiakov: „Narastajúci počet rómskych žiakov sa stretol s negatívnym ohlasom nerómskych rodičov. Danú situáciu začali riešiť voľbou iných škôl, aj napriek ich väčšej vzdialenosti od miesta bydliska. V priebehu niekoľkých rokov sa naša škola v dôsledku úbytku nerómskych detí  stala prakticky “rómskou“ školou“.  Okrem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, školu navštevujú aj deti z neďalekého Centra pre deti a rodiny. Celkovo 12 % žiakov tvoria žiaci so špeciálnymi potrebami. Školu tento školský rok navštevuje 187 žiakov.

Najväčším problémom sú neospravedlnené hodiny

Na škole funguje stabilný kolektív učiteľov, ktorí si vzájomne pomáhajú, a preto zvládajú riešiť problémové situácie.  Na našej škole pracuje aj školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a dvaja asistenti učiteľa. Tak ako na každej škole, aj tu čelia problémovému správaniu žiakov. Najviac starostí majú učitelia s neospravedlnenými hodinami žiakov. Tento problém sa snažia riešiť individuálnymi osobnými pohovormi so žiakmi a ich rodičmi, alebo aj  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Ako uvádza riaditeľka školy „veľký podiel na týchto neospravedlnených hodinách majú práve rodičia, ktorí ich nechávajú často doma bez  toho, aby mali na to nejaký skutočne vážny dôvod“. Práve spolupráca s rodičmi sťažuje učiteľom ich prácu. „Ale i tak nás stále neprestáva baviť vzbudzovať u nich záujem o ich vlastné deti. K spolupráci ich motivujeme rôznymi aktivitami,“ hovorí riaditeľka.

Podpora od inštitúcií áno, od štátu nie

Na dobré fungovanie takejto školy je potrebná podpora. Spolupráca s Miestnym úradom v Podunajských Biskupiciach a so starostom Zoltánom Pékom je podľa slov riaditeľky nielen na profesionálnej, ale aj priateľskej úrovni. Škole okrem zriaďovateľa pomáha farský úrad, občianske združenia Romano Kher, či Futureg, Centrum pedagogicko-psychologckého poradenstva a prevencie a Centrum špeciálnopedagogického poradenstva na Nevädzovej ulici. O pomoc a spoluprácu často žiadajú mestskú a štátnu políciu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, či Centrum pre deti a rodiny Bratislava. Špeciálnu pomoc od štátu však riaditeľka školy nepociťuje: „Myslíme si, že je to na základe slabej informovanosti, že aj v Bratislave sa nachádza škola s vysokým percentuálnym zastúpením rómskych detí.“

Väčšina absolventov si urobí maturitu

Základná škola pripravuje deti na výber povolania. Žiaci ZŠ Biskupická sa majú veľký záujem predovšetkým o stredné odborné školy so štvorročným študijným maturitným  odborom. Vo väčšine si vyberajú stredné elektrotechnické, umelecké, športové, marketingové, pedagogické školy  a hotelové akadémie, dopravné priemyslovky. Zo stredných odborných škôl s trojročným učebným odborom dominuje  oblasť hotelierstva, gastronómie, kaderníctva a vizáže. Podľa riaditeľky školy sú žiaci s výberom strednej školy veľmi spokojní: „Vzdelávajú sa v konkrétnej oblasti, ktorá ich baví, napĺňa a hlavne pripravuje na výkon povolania. Žiaľ, stretávame sa aj s takými prípadmi, keď žiaci zo subjektívnych príčin nezvládajú plniť nároky strednej školy, a tak po roku zo študijného odboru prestúpia na odbor učebný alebo skončia na úrade práce. Takých žiakov je ale našťastie málo.“

Najdôležitejší je učiteľskí kolektív

Napriek náročnej práci učitelia v tejto škole vnímajú svoje povolanie ako poslanie. „Každé jedno „ďakujem“ z detských úst nás motivuje do ďalšej práce,“ hovorí riaditeľka. V záujme školy je vytvoriť pre deti také prostredie, kde zabudnú na realitu, kde môže byť každý sami sebou a nebude záležať, či sú z detského domova, akú majú farbu pleti a z akého prostredia pochádzajú. To sa dá podľa riaditeľky školy dosiahnuť len ak je kolektív učiteľov jednotný: „V pozícii riaditeľky školy je dobrý pracovný kolektív pre mňa veľmi dôležitou časťou motivácie pre zotrvanie v tejto práci.“

(mg, foto ZŠ Biskupická)

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter