Aktuálne dianie 16. február 2024

Vychádza magistrát v ústrety developerovi? Rusovčania sa bránia proti panelákovej výstavbe


Mestská časť Bratislava – Rusovce čelí nátlaku zo strany developera. Ten sa najnovšie snaží obísť vedenie mestskej časti tak, že priamo oslovil magistrát so žiadosťou o zmenu územného plánu v zóne Rusovce sever. Ten pritom majú Rusovčania už šesť rokov jasne zadefinovaný.

 Lukrativita mestskej časti Bratislava – Rusovce spočíva v tom, že sa nachádza iba pár minút od centra hlavného mesta, a pritom v nej prevláda vidiecky charakter bývania. Inými slovami, dvanásťposchodové bytové domy by ste tam hľadali márne. V celom katastri tejto mestskej časti platia regulácie územia, pričom posledná masívna výstavba, a teda rozširovanie MČ Rusovčanov ešte len čaká. Nesie názov zóna Rusovce sever a nachádza sa priamo pri vstupe do MČ smerom z hlavného mesta. Aj keď sa obyvatelia pred rokmi tejto výstavbe bránili, nebolo možné ju úplne zastaviť, keďže zastavanosť tohto územia bola v rámci veľkého územného plánu hlavného mesta, určená ešte v časoch socializmu. Jediné, čo mohli obyvatelia tejto MČ spraviť, bola regulácia budúcej časti tak, aby do nej pribudlo čo najmenej nových obyvateľov, aby boli v rámci tohto územia veľké pozemky a žiadne bytovky. Po dlhoročnom boji sa to napokon miestnemu zastupiteľstvu v roku 2018 podarilo a zastavanosť zóny sever Rusovčania eliminovali do maximálnej možnej miery. A to sa nepáči developerom, ktorí si v tomto pripravovanom území zakúpili pozemky s jediným cieľom – zbohatnúť na nich.

 Na magistráte je už pár týždňov žiadosť developera Residence FK s.r.o., ktorý má blízko k spoločnosti Eset a ktorý je vlastníkom značnej časti pozemkov v území Zóna - Sever v Rusovciach. Napriek nesúhlasu vedenia mestskej časti Bratislava – Rusovce, jej poslancov i obyvateľov, developer priamo vedenie mesta žiada o zmenu funkčného využitia územia v k. ú. Rusovce, v rámci zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR. Navrhované zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy naformulované v predmetnom návrhu zadania urbanistickej štúdie, sa priamo dotýkajú časti územia, pre ktoré je spracovaná a miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Rusovce schválená územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni - Územný plán zóny Rusovce sever, z roku 2018. „Hlavným cieľom riešenia ÚPN Z Rusovce sever bolo spresnenie koncepcie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia stanoveného v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy pre potreby bývania v rodinných domoch, polyfunkčných domoch, so zastúpením nevyhnutnej občianskej vybavenosti, športu, rekreácie a zelene. Schválený ÚPN zóny Rusovce sever rešpektuje skutočnosť, že ide o územie, ktoré je vstupom do mestskej časti, ktorej veľkú časť tvorí pamiatková zóna. Z dôvodu ochrany vidieckej zástavby územia s prvkami tradičnej ľudovej architektúry, bolo potrebné zachovať výhľady na dominanty Rusoviec, ktorými sú napr. Kostol sv. Magdalény, kaštieľ a pod., a teda zachovať súčasnú panorámu Rusoviec. Pre naplnenie uvedených kritérií, schválený ÚPN Z Rusovce sever stanovuje maximálny počet nadzemných podlaží v celej zóne na  2 N.P. Z uvedených dôvodov nemá záujem mestská časť nedávno obstaraný ÚPN zóny meniť,“ znie odmietavé stanovisko vedenia mestskej časti Bratislava – Rusovce, na čele so starostom Radovanom Jenčíkom, voči aktuálnej snahe developera zvýšiť maximálnu možnú zastavanosť z dvoch, na štyri a viac podlaží. „Inými slovami, naša mestská časť nesúhlasí s navyšovaním objemu a intenzity zástavby v uvedených lokalitách. MČ nesúhlasí s overovaním vyššej podlažnosti v území, v uvažovanej hladine 16m (čo je 4 N.P. + ustúpené podlažie pre bytové domy), ani s navyšovaním podielu bývania v území, čo vyplýva zo zmeny funkčného využitia pozemkov. MČ vo svojom stanovisku trvá na funkčnom využití a priestorovom usporiadaní územia v zmysle záväznej časti platného ÚPN hl. mesta SR Bratislavy a platného ÚPN Z Rusovce sever. Zvýšením intenzity zástavby by došlo aj k zvýšeniu dopravnej záťaže na komunikačnej sieti Rusoviec. Navrhovaným riešením by došlo k narušeniu jedinečného vidieckeho charakteru Rusoviec,“ upresnil nám starosta Jenčík, ktorý bude spolu so svojim poslaneckým zborom robiť všetko pre to, aby sa developerovi nepodarilo presadiť zahustenejšiu a vyššiu výstavbu v zóne sever.

 Hlavný argument, o ktorý sa developer opiera a s ktorým sa v rámci požadovaných zmien v územnom pláne obrátil priamo na magistrát hlavného mesta je ten, že vedeniu mesta sľubuje nájomné bývanie. Práve Rusovce majú developerovi poslúžiť ako územie, v ktorom postaví aj nájomné byty, a tie daruje hlavnému mestu. „Tento argument odmietame, keďže Rusovce nemôžu zastrešovať potreby chýbajúceho nájomného bývania pre Bratislavu. Som presvedčený o tom, že na tento účel má mesto vhodnejšie územia a vlastné pozemky, na ktorých môže stavať nájomné byty,“ doplnil starosta Jenčík.

S témou sme sa obrátili aj na vedenie hlavného mesta, respektíve priamo na hlavného architekta mesta Bratislava, pána Juraja Šujana. Ten považuje žiadosť developera o zmenu územného plánu v lokalite Rusovce zóna sever, za štandardnú požiadavku: „Developer sa prihlásil do výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v hlavnom meste, vypísanej magistrátom v roku 2021 a splnil jej podmienky rovnako, ako ďalších vyše 90 žiadostí na území mesta. Vzhľadom na to má nárok pokračovať v príprave urbanistickej štúdie, ktorá musí byť následne riadne prerokovaná. Otázka teda nestojí tak, či sa ja stotožňujem s developerským návrhom, ktorý som ako výsledok štúdie zatiaľ ani nevidel.“ Zaujímalo nás aj to, o aké konkrétne zmeny má developer Residence FK s.r.o. záujem, keďže so schválenou reguláciou daného územia z roku 2018 sú spokojní obyvatelia MČ Bratislava - Rusovce, i jej vedenie. „Developer si dal vypracovať návrh zadania urbanistickej štúdie za účelom overenia zmeny funkčného využitia územia definovanom v územnom pláne mesta. Podkladom pre návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta môže byť jedine kladne prerokovaná urbanistická štúdia. V návrhu zadania pre vypracovanie štúdie sa určia požiadavky, o. i. na varianty a alternatívy riešenia z hľadiska hmotovo-priestorového, a tu sa uvažovalo o kóde 102 D, 102 E, teda bytové domy s max. výškou 4 nadzemné podlažia,“ upresnil pre Bratislavského kuriéra hlavný architekt mesta Bratislava.

 Z čoho majú obyvatelia Rusoviec, na čele so starostom najväčšie obavy, je to, že sa developer bude snažiť obísť miestne zastupiteľstvo Rusoviec a presadiť svoje záujmy na úrovni magistrátu. Skrz presadenie zmien vo veľkom územnom pláne mesta. Opýtali sme sa preto aj hlavného architekta, či je tento scenár možný. „O návrhu územného plánu hlavného mesta hlasujú mestskí poslanci, vrátane zástupcu Rusoviec a o návrhu Územného plánu zóny Rusovce - sever, ktorého obstarávateľom je mestská časť Rusovce, miestni poslanci. Územný plán na zonálnej úrovni má byť v súlade s nadradenou dokumentáciou, a to s územným plánom hlavného mesta,“ upresnil architekt Šujan. Inými slovami, ak mestskí poslanci prehlasujú starostu Rusoviec a podporia zámer developera, miestni poslanci v Rusovciach, budú následne podľa toho musieť prispôsobiť „svoj“ územný plán v zóne Rusovce sever.

 (bak)

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter